Užitečné odkazy

Český svaz ochránců přírody

Místo pro přírodu

Pozemkové spolky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

České středohoří

Norské fondy

Pozemkový spolek Launensia působí na základě vlastnických práv a souhlasů vlastníků pozemků na následujících lokalitách:

 

Přírodní rezervace Milská stráň, Milý, přírodní park Džbán, okres Rakovník:

 

Vstavač nachový, silně ohrožený druh květeny České republiky, má na Milské stráni mimořádně velkou variabilitu tvaru a zbarvení květů

Milská stráň je jižně orientovaný příkrý svah na opukovém podloží, s náhradními keřovými porosty s mimořádně bohatou populací vstavače nachového, zřejmě největší v České republice. Vedle tohoto silně ohroženého druhu zde rostou další teplomilné rostliny jako astra chlumní, kamejka modronachová, hrachor jarní, dřín obecný a další, ale na chladnějších sutích nejdeme například zimostrázek alpinský. V průběhu posledních několika let jsme svoje pozorování doplnili o rosničku zelenou, užovku hladkou, zmiji obecnou a řadu vzácnějších druhů hmyzu, například cikádu viničnou.


Přírodní památka Radouň, Radouň u Štětí, Úštěcká pahorkatina, okres Litoměřice:

Vstavač vojenský, len žlutý, koniklec luční v PP Radouň

Chráněné území v Radouni má dvě části, na kterých je hlavním předmětem ochrany druhově bohaté společenstvo stepních rostlin, z nichž nejnápadnější jsou vstavač vojenský, hořec křížatý, sasanka lesní, len žlutý a koniklec luční. Pozemkový spolek Launensia tu vlastní několik pozemkových parcel a většinu ostatních má v pronájmu od města Štětí.


Evropsky významná lokalita Stráně u Drahobuzi a Vědlic, Úštěcká pahorkatina:

Vstavač osmahlý, kriticky ohrožený druh,  tvoří ve Vědlicích jednu z největších populací v České republice. Od poloviny dubna tu rozkvétají stovky jedinců.

Kromě vstavače osmahlého zde tvoří velké populace také další druhy orchidejí - vemeník zelenavý, okrotice bílá, bradáček vejčitý nebo kruštík růžkatý. Vzácnější je kruštík tmavočervený nebo tořič hmyzonosný. Dále zde najdeme takové vzácné stepní druhy rostlin jako je hořec křížatý, hořeček brvitý, sasanka lesní, astra chlumní, astra zlatovlásek nebo také hřib Fechtnerův.

Tořič hmyzonosný, kriticky ohrožený druh České republiky a hořeček brvitý jsou ozdobou bílých strání Litoměřicka


 

Orchidejové stráně u Velkého Hubenova, Úštěcká pahorkatina, okres Litoměřice:

Stráně u Velkého Hubenova jsou významným nalezištěm stepní květeny na Úštecku. Největší vzácností jsou tu vstavač osmahlý, který tu vykvétá na konci dubna s koniklecem lučním a sasankou lesní.

Vstavač osmahlý a vemeník zelenavý

Severně od Velkého Hubenova jsme  v roce 2008 se souhlasem vlastníka pozemků - pana V. Klimpery - zahájili pravidelné kosení porostů na příkré stráni, která je velmi cenným  výskytem společenstva stepních rostlin. Během tří sezóm se stráň zcela změnila a výrazně přibylo takových vzácných druhů rostlin jako je vstavač osmahlý, hořec křížatý, koniklec luční, sasanka lesní, vemeník zelenavý nebo hořeček brvitý.


Evropsky významná lokalita Malíč – Knobložka, okres Litoměřice, CHKO České středohoří:

Kriticky ohrožený druh pětiprstka hustokvětá se na bílých stráních u Knobložky a Malíče v posledních letech úspěšně šíří i na místa, kde se rozrůstá populace pětiprstky žežulníku.

Bílé stráně - výhřevné svahy na opukovém podloží - jsou významným přírodním fenoménem Litoměřicka a nalezištěm vysokého počtu druhů květeny a fauny. Vzhledem k vysoké biodiverzitě je tu poměrně velké množství lokalit chráněno a prováděna řada zásahů vedoucích k jejich uchování. Knobložka, bílé stráně u Pokratic a Satan patří k evropsky významným lokalitám Soustavy NATURA 2000.

Pětiprstka žežulník, bělozářka větevnatá a lilie zlatohlávek


Orchidejové louky pod Solanskou horou, Chrášťany, okres Litoměřice, CHKO České středohoří

 

Dříve obhospodařované louky u Chrášťan jsou v rámci Milešovského středohoří jedny z floristicky nejbohatších lokalit. PS Launensia tu pečuje o plochy s pětiprstkou hustokvětou a dalšími druhy květeny na subhalofilní louce pod Solanskou horou již téměř 10 let.

 

Pětiprstka hustokvětá, hadilka obecná, vemeník dvoulistý


Vrch Holibka u Razic, obec Hrobčice, okres Teplice, CHKO České středohoří:

Bělozářka liliovitá a koniklec luční český na Holibce

Znělcový vrch Holibka není chráněnou lokalitou, ale jako bohaté naleziště stepní květeny Českého středohoří si určitě zaslouží pozornost. V jarním období tu návštěvník objeví stovky rozvetlých konikleců, bělozářek, skalníky nebo významnou mokřadní květenu u potoka pod vrchem.


Významný krajinný prvek Tiské mokřady, Tis u Blatna, okres Plzeň – sever:

Prstnatec májový a kosatec sibiřský jsou spolu s úpolínem nejnápadnějšími rostlinami Tiských mokřadů

Úpolín nejvyšší zdobí vlhké louky u Tisu na počátku května, v červnu jeho roli zastupuje na sušších místech svojí stejně výraznou žlutou barvou arnika.

Tiské mokřady jsou cenným pozůstatkem dříve častých floristicky bohatých podhorských kulturních luk na Jesenicku. V současné době jsou podobné lokality buď opuštěné a změnily se v tužebníková lada nebo naopak příliš intenzívně využívané, s menší bohatostí druhů rostlin a živočichů. PS Launensia se již téměř 10 let stará o mokřady v majetku státu a obecní vlhké louky s obnovenými tůňkami kde se pravidelně rozmnožují obojživeníci - skokani, ropuchy, ale i čolek horský.


Významný krajinný prvek Na pískách, Holedeč u Žatce, okres Louny

Kosení stepních strání u obce Holedeč podporuje výskyt rostlinných druhů kavylových stepí, kde je nápadná astra zlatovlásek, divizna fialová, koniklec luční a několik druhů kavylů.


Významný krajinný prvek Nečemická lada, obec Tuchořice, přírodní park Džbán, okres Louny

Astra chlumní je na Nečemických ladech nejnápadnější kjoncem léta kdy zaplavuje několikahektarovou plochu souvislým porostem tisíců květů s výraznou modrofilovou barvou.

Jižně exponované bývalé pastviny jsou stanovištěm teplomilné květeny i fauny  patří svojí biodiverzitou k nejvýznamnějším lokalitám přírodního parku Džbán. Vedle astry chlumní tu lze nalézt modřenec tenkokvětý, sasanku lesní, hořeček brvitý, pětiprstku žežulník a další vzácnosti. Ze světa živočichů si tu  zaslouží pozornost například užovka hladká nebo cikáda chlumní.


Vroutecké mokřady, Vroutek u Podbořan,  okres Louny

Vroutecké mokřady jsou pozůstatkem dříve běžných vlhkých luk na okraji Doupovské pahorkatiny. Dnes je tu výskytů vzácné ohrožené květeny podmáčených luk již mále. U Vroutku přežívá jedna z posledních populací prstnatců májových a kosatců sibiřských. Kosení těchto porostů však dává naději, že populace některých ohrožených druhů budou lépe prospívat než v mnoha uplynulých desítkách let.


V minulosti měl náš pozemkový spolek uživatelská práva k dalším pozemkům na lokalitách, kde již několik let nepůsobí. To souvisí s přirozeným vývojem spolku - jednalo se o velmi vzdálená místa nebo fyzicky mimořádně náročné práce, které jsme zvládali jen s mimořádným vypětím, takže nám chyběly kapacity na péči o jiné významné plochy. Jde například o chráněná území Prameny Javornice na Rakovnicku nebo Slanou louku u Koštic na Lounsku.

Pozemkový spolek Launensia je od 11.3.2015 partnerem Českého svazu ochránců přírody v zajištění realizace projektu "Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků" podpořeného v programu CZ02 finančními prostředky z Finančního mechanizmu EHP.

Oficiální označení projektu číslem je EHP-CZ02-OV-1-043-2015 a aktuální  informace o jeho průběhu lze nalézt na internetové adrese http://www.csop.cz/mokradyastepi 

Projekt probíhá do 30.4.2016 a je zaměřen na péči o významné pozemky na lokalitách Bílá stráň u Malíč, Holibka, Milská stráň, Oblík, Tiské mokřady  a Vědlice, ke kterým má pozemkový spolek vlastnická práva.